BLUSSERS KEUREN VOLGENS NEN2559

Record Brandbeveiliging keurt als REOB gecertificeerd bedrijf elk type en merk blusser.
Het keuren wordt uitgevoerd conform de NEN2559 en door een REOB gecertificeerde monteur.
De NEN2559 wordt beheerd door de NEN: Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Zij hebben kantoor in Delft. NEN stelt over de NEN2559:2001 nl het volgende:

Onderhoud van draagbare blustoestellen
Geeft algemene voorschriften voor controle door de gebruiker van blustoestellen en voor het onderhoud en revisie van blustoestellen, uitgevoerd door degene die het onderhoud verricht, bij voorkeur een deskundig persoon, in dienst van een erkend onderhoudsbedrijf of organisatie. Deze Nederlandse norm heeft betrekking op draagbare blustoestellen met een typekeur volgens het Besluit Draagbare Blustoestellen, houdende regels over de veiligheid en de deugdelijkheid van draagbare blustoestellen, waarvan steeds de laatste versie geldig is.
Kernpunten NEN2559
De kernpunten in de NEN2559, die voor jou als eigenaar van draagbare blusmiddelen belangrijk zijn, worden hieronder in het kort uiteengezet:

– [tekst uit NEN2559] Algemeen
De effectiviteit van draagbare blustoestellen wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van het toestel, maar evenzeer door een keuze van het juiste type, de
juiste plaatsing en markering, training van de gebruiker en de staat van onderhoud van het toestel.
– [tekst uit NEN2559] Basisprincipes van preventief onderhoud
Het doel van preventief onderhoud is het reduceren van de faalkans. De faalkans hangt uiteraard direct samen met potentiële faaloorzaken. Hierbij zijn interne
en externe faaloorzaken te onderscheiden.
– [tekst uit NEN2559] Maatschappelijk kader
In Nederland is passend onderhoud aan veiligheidsvoorzieningen een onderdeel van de zorgplicht van werkgevers. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgevers alle noodzakelijke acties voor het in goede staat houden van veiligheidsvoorzieningen moeten nemen en moeten borgen dat dit structureel gebeurt. Door het onderhoud van blustoestellen volgens deze norm NEN2559:2001/A4:20176en volgens eventuele specifieke onderhoudsvoorschriften van de fabrikant te (laten) verrichten, geeft de werkgever invulling aan zijn zorgplicht op dit onderwerp.
– [tekst uit NEN2559] Externe eisen
Deze norm schrijft een algemeen aanvaarde onderhoudssystematiek voor die voor de meeste bedrijven en omstandigheden tot een goed niveau van functionele beschikbaarheid van blustoestellen zal leiden. Op basis van een risico‐inventarisatie kan echter voor specifieke situaties ook gekozen worden voor een andere onderhoudssystematiek die tot een gelijkwaardig niveau van functionele beschikbaarheid leidt. Daarbij moeten echter altijd specifieke eisen van wetgeving en verzekeraars in acht genomen worden.
– [tekst uit NEN2559] Milieuzorg
Bij het gebruik van blustoestellen, bij het onderhoud en aan het einde van de levensduur kunnen stoffen vrijkomen die het milieu in meer of mindere mate schaden. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het blustoestel ervoor te zorgen dat milieuschade wordt voorkomen. Deze norm bevat geen voorschriften op dit vlak, maar het is raadzaam hierover duidelijke afspraken te maken met het onderhoudsbedrijf.

In de NEN2559:2001 worden de volgende onderdelen uitgebreid behandeld:
– Routine controle gebruiker
– Onderhoud (jaarlijks, uitgebreid periodiek, revisie periodiek, etikettering)
– Hervullen
– Vervanging onderdelen
– Buiten gebruikstelling van blustoestellen
– Brandveiligheidsmaatregelen tijdens onderhoud
– Levensduur van blustoestellen

De NEN2559 is door iedereen te bestellen bij NEN: https://www.nen.nl/norm-kopen