BLUSSERS KEUREN VOLGENS REOB

REOB staat voor Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. Record Brandbeveiliging keurt als REOB gecertificeerd bedrijf elk type en merk blusser. Het keuren wordt uitgevoerd conform de NEN2559 en door een REOB gecertificeerde monteur. Het CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) wordt beheerd door het CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Zij hebben kantoor in Utrecht.

Het CCV stelt over het Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen het volgende:
Blusmiddelen; je hoopt ze nooit nodig te hebben. Maar in geval van nood moeten ze zeker werken. Daarom is onderhoud aan blusmiddelen van groot belang. Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of vervangen.

Een beginnende brand in jouw bedrijf kun je zelf blussen. Daarvoor maak je gebruik van een brandslanghaspel of een draagbaar blustoestel. Die moeten in goede staat zijn en functioneren als je ze nodig hebt. Periodiek onderhoud is echt nodig. In deze CCV-publicatie lees je aan de hand van veel gestelde vragen meer over onderhoud aan blusmiddelen. In de infosheet van CCV kan je hier meer over lezen.

Kernpunten CCV-REOB schema
De kernpunten in het CCV-REOB schema, die voor jou als eigenaar van draagbare blusmiddelen belangrijk zijn, worden hieronder in het kort uiteengezet:
– [tekst CCV] Voorwoord CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen
Het certificatieschema is gericht op het certificeren van diensten op het gebied van brandbeveiliging volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065. Het CCV is de beheerder van het certificatieschema. Het certificatieschema heeft de instemming van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging. Het certificatieschema kent overeenkomsten met andere certificatieschema’s gericht op het leveren van gecertificeerde producten of diensten op het gebied van brandveiligheid en beveiliging. Dit is het gevolg van de modulaire inrichting van deze schema’s.
– [tekst CCV] Eisen aan dienst
– Toepasselijke normen zijn NEN2559 / NEN-EN 671-3 / NEN 1594
– Bij iedere tussentijdse hervulling na gebruik van een draagbaar of verrijdbaar blustoestel moet het volledige onderhoud worden uitgevoerd om de
veiligheid en bedrijfszekerheid van het blustoestel te waarborgen.
– Het onderhoudsrapport is gebaseerd op hoofdstuk 7 van EN 671-3, en wordt per opdrachtgever per locatie opgemaakt. Direct na afloop van het onderhoud maakt
het REOB-onderhoudsbedrijf een onderhoudsrapport op. Het rapport wordt na afloop van het onderhoud aan de gebruiker verstrekt. Het is toegestaan om
gebruik te maken van een digitaal rapport. Het REOB-onderhoudsbedrijf heeft tevens een exemplaar voor eigen gebruik/archief.
– [tekst CCV] Voorwaarde voor certificatie
– Het REOB-onderhoudsbedrijf moet continu aan de certificatie-instelling kunnen aantonen dat voldaan wordt aan de eisen aan kwaliteitsborging (paragraaf 3.2) en de voorwaarden bij aanvraag en in stand houden (paragraaf 3.3), genoemd in het certificatieschema.
– Het REOB-onderhoudsbedrijf beschikt over een overzicht van de medewerkers van wie het werk van invloed is op de kwaliteit van de te leveren dienst.
– Het REOB-onderhoudsbedrijf moet van medewerkers betrokken bij taken aangegeven in het certificatieschema vaststellen dat aan de kwalificatie-eisen wordt voldaan. Voor de genoemde taken wordt uitsluitend gekwalificeerd personeel ingezet.
– Het REOB-onderhoudsbedrijf beschikt, voor zover van toepassing op de door het REOB-onderhoudsbedrijf uit te voeren werkzaamheden, over een overzicht van technische voorzieningen en meetmiddelen die worden ingezet in het kader van de gecertificeerde dienst onderhoud. Technische voorzieningen en meetmiddelen moeten aantoonbaar zijn geïdentificeerd.
– Het REOB-onderhoudsbedrijf maakt aantoonbaar dat de primaire bedrijfsprocessen (zoals bij de dienst onderhoud: uitvoeren van onderhoud, controles) in voldoende mate geborgd en geïmplementeerd zijn (bijvoorbeeld in de vorm van procedures en werkinstructies) zodat de kwaliteit van geleverde diensten geborgd is.
– Het REOB-onderhoudsbedrijf heeft een schriftelijke procedure voor klachten, klachtanalyse en het nemen van corrigerende maatregelen om herhaling te voorkomen. Het REOB-onderhoudsbedrijf bevestigt klachten binnen maximaal twee weken schriftelijk aan de klagende partij. Het REOB-onderhoudsbedrijf handelt de klacht binnen maximaal twee maanden af en stuurt hiervan een schriftelijk bericht aan de klagende partij.
– Het personeel van de certificatie-instelling wordt gekwalificeerd op basis van de vereiste competenties. Competenties zijn gebaseerd op aantoonbaar “kennen” en “kunnen”.
– De periodieke beoordeling wordt minimaal eenmaal per jaar uitgevoerd. – Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen wordt beschouwd als een afwijking. Afwijkingen kunnen betrekking hebben op de gecertificeerde dienst en/of op het kwaliteitssysteem. Afwijkingen kunnen worden geclassificeerd als major of minor. Bij major afwijkingen presenteert het REOB-onderhoudsbedrijf binnen een door de certificatie-instelling vast te stellen periode (van maximaal 7 werkdagen) een plan van aanpak. Gemaakte fouten worden onmiddellijk hersteld.
– Het certificaat wordt ingetrokken indien het REOB-onderhoudsbedrijf niet in staat is de geconstateerde afwijkingen binnen de periode van schorsing op te heffen. Vanaf het moment van intrekking is het REOB-onderhoudsbedrijf niet toegestaan om het certificatiemerk te gebruiken, of te verwijzen naar de gecertificeerde status van de te leveren dienst.
– [tekst CCV] Certificatiemerk/beeldmerk REOB
Het certificatiemerk, verder te noemen: het merk, is het bewijs voor afnemers dat de certificatieinstelling gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat het REOB-onderhoudsbedrijf de dienst onderhoud blusmiddelen levert die voldoet aan de gestelde eisen in het certificatieschema. Het beeldmerk wordt aangevuld met de afkorting REOB.

Een ANSUL gecertificeerde REOB monteur zal het onderstaande onderhoudsetiket plaatsen op jouw blusmiddel. NEN2559 Draagbare blusmiddel, NEN2659 Verrijdbare blusmiddel, NEN-EN671-3 Brandslanghaspel, NEN1594 Droge blusleiding.